Tarieven en privacy

Een sessie duurt gemiddeld anderhalf tot 2 uur . De kosten zijn € 90,00 per uur.

* Voor mensen met een aantoonbaar inkomen op bijstandsniveau is het mogelijk om van te voren een prijs af te spreken.

Voor trainingen geldt een tarief dat van te voren af wordt gesproken en waarvan u tijdig op de hoogte wordt gesteld.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een • verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling

Vergoeding Psychodynamische therapie:
Psychodynamische therapie wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekering. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en per type aanvullend pakket. Kijk in uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar welke vergoeding voor u van toepassing is en of u al dan niet een verwijzing van een huisarts nodig heeft om voor vergoeding in aanmerking te komen.

VBAG beroepsvereniging
Praktijk Sleutel tot Verandering is lid van de beroepsverenigingen VBAG (vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijzen) en van het SKJ ( verplicht voor het werken met jeugdigen en gezinnen)

Tevens is Praktijk Sleutel tot Verandering onderhevig aan het tuchtrecht van de RBCZ.