Privacyverklaring Sleutel tot Verandering

Sleutel tot Verandering verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens krijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Lydia Doove
Larixplantsoen 9
3261XE Oud Beijerland
KvKnummer: 68099452

Sleutel tot Verandering verwerkt de volgende persoonsgegevens:
⦁ NAW-gegevens
⦁ Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
⦁ Geboortedatum
⦁ Geslacht
⦁ Burgerlijke staat
⦁ Beroep
⦁ Eerder gestelde diagnoses
⦁ Gebruik van medicatie
⦁ Inhoud van therapie (Datums sessies, aanpak, resultaten, verloop; score vragenlijsten; evaluatie; aandachtspunten; huiswerk voor cliënt;
⦁ gespreksverslagen, logboek, vragenlijsten)

Sleutel tot Verandering verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
⦁ Het onderhouden van contact;
⦁ Het bieden van een individueel behandeltraject voor verschillende vormen van therapie;
⦁ Een goede en efficiënte dienstverlening;
⦁ Beheer van het cliëntenbestand;
⦁ Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
⦁ Verbetering van de dienstverlening;
⦁ Rapporteren aan doorverwijzers;
⦁ Facturering;
⦁ Nakoming van wettelijke verplichtingen;
⦁ Het voeren van geschillen;

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot de therapie. Ook verwerkt Sleutel tot Verandering uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Daarnaast verwerkt Sleutel tot Verandering persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

• De verbetering van haar diensten;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden wanneer Sleutel tot Verandering aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Sleutel tot Verandering zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar.

Sleutel tot Verandering moet zich ook houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Sleutel tot Verandering vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om Sleutel tot Verandering een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Sleutel tot Verandering verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Lydia Doove
Larixplantsoen 9
3261XE Oud Beijerland

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Sleutel tot Verandering worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018